Allmänna bestämmelser och villkor

1. Villkor

1.1. I dessa allmänna villkor skall följande definitioner gälla:

1.1.1. Globelander: Karinhuis Verkoopexpert Academie B.V. (nedan Globelander) är ett bolag som sammanför utbud och efterfrågan av fastigheter på sin plattform.

1.1.2. Tredje part: någon annan person (juridisk enhet), som inte är Globelander eller Användare.

1.1.3. Plattform: alla möjliga online- och offlineapplikationer, webbplatser och tjänster som ska tillhandahållas/göras tillgängliga av Globelander, inklusive (men inte begränsat till) plattformen www.globelander.com.

1.1.4. Profil för användning: Användarens användningsprofil på Plattformen i vilken de uppgifter som tillhandahålls av Användaren inklusive - men inte begränsat till - uppgifter som rör Fastigheten.

1.1.5. Fastigheter: fast egendom i den mening som avses i artikel 3:3(1) i civillagen. Denna artikel gäller på motsvarande sätt fast egendom som är belägen utomlands.

1.1.6. Användare: den person som har tecknat ett Abonnemang hos Globelander och faktiskt vill använda eller använder Plattformen. Med Användare avses även Säljare, Köpare.

1.1.7. Koppar: Varje fysisk och/eller juridisk person som avser att köpa Fastigheter från en Säljare via Plattformen. En Köpare är också alltid en Användare i den mening som avses i Villkoren.

1.1.8. Säljare: Varje fysisk eller juridisk person som äger Fastigheten och erbjuder Fastigheten genom Globelanders Plattform. En Säljare är också alltid en Användare i den mening som avses i Villkoren.

1.1.9. Konsument: en Användare som inte agerar i syften som är relaterade till dennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

1.1.10. Överenskommelse: Avtalet, varmed avses samtliga avtal mellan Globelander och Användaren avseende utförande av arbete, leveranser och/eller tjänster genom Plattformen.

1.1.11. Prenumeration: Globelanders abonnemang som ger dig obegränsad tillgång till Globelanders abonnemangstjänst.

1.1.12. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att häva avtalet inom ångerfristen.

1.1.13. Period för reflektion: Den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt.

 

2. Tillämplighet av allmänna villkor

2.1. Dessa allmänna villkor gäller för alla Avtal, erbjudanden och alla produkter och tjänster från Globelander om inte annat anges.

2.2. Genom att använda Plattformen och de tjänster som erbjuds där, samtycker Användaren till och är bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till dessa villkor ber Globelander Användaren att inte fortsätta använda Plattformen.

2.3. Globelander är inte bundet av de allmänna villkoren för Tredje Part och/eller Användare. De allmänna villkoren för Tredje Part och/eller Användare avvisas uttryckligen av Globelander.

2.4. Globelander kan komma att revidera dessa Allmänna Villkor från tid till annan av olika skäl såsom en förändring i affärsverksamheten, nya, förändrade eller utgångna produkter, tjänster och/eller funktioner, eller en förändring i tillämpliga lagar och förordningar. Globelander kommer att informera Användaren om ändringarna i de allmänna villkoren i god tid. Globelander rekommenderar dessutom Användaren att regelbundet besöka denna sida för att se de mest uppdaterade allmänna villkoren.

2.5. Avvikande bestämmelser, (muntliga) överenskommelser, löften eller arrangemang gäller endast om och i den mån de uttryckligen bekräftats skriftligen av en representant för Globelander.

2.6. Upphävande eller ogiltighet av en eller flera av bestämmelserna i dessa allmänna villkor påverkar inte giltigheten av de övriga klausulerna. I sådant fall är Användaren och Globelander skyldiga att samråda i syfte att träffa en ersättningsöverenskommelse avseende den berörda klausulen. Syftet och avsikten med den ursprungliga bestämmelsen kommer att beaktas i så stor utsträckning som möjligt.

2.7. Om oklarhet föreligger beträffande tolkningen av en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor eller om en situation uppstår som inte regleras i dessa allmänna villkor, ska tolkningen ske i dessa bestämmelsers anda.

2.8. Om Globelander inte alltid kräver strikt efterlevnad av dessa allmänna villkor, innebär detta inte att bestämmelserna däri inte gäller, eller att Globelander i någon utsträckning skulle förlora rätten att kräva strikt efterlevnad av dessa allmänna villkor i andra fall.

 

3. Plattformen

3.1. Globelander är inte att betrakta som en fastighetsmäklare. Allt innehåll som rör Fastighetsannonser som är tillgängliga på Plattformen tillhandahålls av Användare och kontrolleras inte av Globelander. Globelander kan därför inte garantera att bilder, beskrivningar och andra detaljer som visas på någon Fastighetsannons är korrekta och fullständiga. Det är också upp till Användaren att verifiera att Säljaren faktiskt är ägaren till Fastigheten och har rätt att fortsätta med försäljningen av Fastigheten.

3.2. På Plattformen kan en Användare placera en annons för att erbjuda Fastigheter till försäljning eller placera ett samtal för att meddela att Användaren letar efter Fastigheter. Globelander får även på Plattformen erbjuda andra verktyg och funktioner som möjliggör för Användarna att kommunicera med varandra och ingå köpeavtal med varandra avseende Fastigheterna.

3.3. Ett Avtal mellan Säljare och Köpare ingås inte på Globelanders Plattform. Globelander erbjuder endast en plattform/plats för Användare att kontakta varandra avseende köp och försäljning av Fastigheter. Globelander blir inte avtalspart i sådana fall och agerar inte heller som mellanhand och/eller som Säljare eller Köpare. Klagomål, återvinning och invändningar hanteras inte via Globelanders Plattform. Globelander åtar sig inte något ansvar med avseende på det (köpe)avtal som ingås mellan Säljaren och Köparen.

3.4. För att få placera en annons på Plattformen måste Användaren uppfylla de krav som Globelander ställer på Plattformen.

3.5. En annons på Plattformen kommer endast att visa en (1) Fastighet.

3.6. Globelander rekommenderar starkt Användaren att kontrollera alla uppgifter som rör Fastigheten med den kontaktperson som anges på sidan för annonseringen av Fastigheten, innan Köparen ingår ett avtal med Säljaren. Om Användaren uteslutande förlitar sig på (data)beskrivningarna på Plattformen agerar Användaren på egen risk.

3.7. Globelander kräver att Säljaren verifierar Fastighetens läge. Detta inkluderar att använda information från Google Maps för att korrekt placera Fastighetens läge på kartan och i regionala sökningar. Säljaren accepterar att tillgång till Google Maps tillhandahålls enligt Googles villkor och att Globelander inte är ansvarig för driften eller noggrannheten av Google Maps eller på annat sätt.

3.8. Globelander förbehåller sig rätten att avvisa annons som enligt Globelanders bedömning kan anses utgöra ett möjligt brott mot någon bestämmelse i dessa Villkor, eller kan förknippas med ett sådant brott.

3.9. Användaren förbinder sig att endast tillhandahålla korrekt och aktuell information i en annons på Plattformen. Underlåtenhet att uppfylla de skyldigheter som beskrivs i dessa allmänna villkor kan leda till permanent uteslutning av användaren från plattformen.

3.10. Globelander kan inte garantera att Annonsen kommer att visas i en viss ordning på Plattformen. Ordningen på sökresultaten på Plattformen kan variera beroende på de preferenser och filter som används av potentiella Köpare på Plattformen.

 

4. Registrering på plattformen

4.1. Användarkontot är strikt personligt och kan inte överlåtas till tredje part.

4.2. Användaren måste vara minst 18 år och i allmänhet följa tillämpliga lagar som begränsar den lägsta åldersgränsen för att använda plattformen.

4.3. Registrering av en Användare på Plattformen är föremål för ett Avtal.

4.4. Efter registrering får Användaren en Användarprofil där de uppgifter som Användaren lämnat registreras och där de uppgifter som rör annonsen anges.

4.5. Plattformen och Användarprofilen tillhandahåller olika funktioner som är avsedda att hjälpa Användaren att hantera annonser på Plattformen. Dessa funktioner och själva Användarprofilen är tillgängliga "i befintligt skick" och Globelander garanterar inte att Plattformen och Användarprofilen eller dess funktioner är fullständiga och felfria.

4.6. Genom Användarprofilen har Användaren möjlighet att kommunicera med andra Användare om bl.a. den Fastighet som erbjuds.

4.7. Ändringar av de användaruppgifter som lämnas vid registreringen måste meddelas omedelbart, i synnerhet adressändringar och ändring av e-postadress.

4.8. Om inte annat uttryckligen överenskommits ska bankuppgifterna för Användare av Plattformen behandlas konfidentiellt och endast meddelas till relevant finansinstitut vid köp eller betalningar från Användarens konto.

4.9. Användaren ger Globelander rätt att vid behov vidarebefordra Användarens kontaktuppgifter till annan Användare i samband med köp och/eller försäljning av Fastigheten.

 

5. Användningsregler och tillämpning

5.1. En användare måste uppträda som det anstår en god användare. I synnerhet gäller följande regler i denna artikel.

5.2. Användaren är ansvarig för att förstå och följa alla lagar, regler, föreskrifter och avtal med tredje part och/eller andra användare som är tillämpliga på din annons och/eller avtal som ingåtts mellan användare. Till exempel: vissa jurisdiktioner kan förbjuda dig att sälja eller köpa en Fast egendom själv (utan inblandning av en mäklare). Kontrollera lokala regler för att ta reda på vilka lagar och förordningar som gäller. Den information vi tillhandahåller om rättsliga krav är endast avsedd i informationssyfte, det är upp till användaren att kontrollera vad som gäller för honom/henne. Användaren är också ensam ansvarig för att hantera, använda och behandla personuppgifter från andra användare och/eller tredje part i enlighet med tillämpliga sekretesslagar. Om en Användare har frågor om lokala lagar och förordningar rekommenderar Globelander starkt att (lokal) juridisk rådgivning söks.

5.3. En Användare ska lämna korrekt och sanningsenlig information om sin identitet, Fastigheten och/eller andra meddelanden på Plattformen. Användaren bär dessutom ansvaret för att all information är korrekt och uppdaterad så länge annonsen erbjuds på Plattformen och/eller Användaren använder Plattformen.

5.4. Användaren bär ansvaret för att en annons inte bryter mot lagar och/eller rättigheter för någon person och/eller enhet. En annons får inte innehålla falsk information, personliga förolämpningar, ärekränkande uttalanden och/eller intrång i immateriella rättigheter och/eller sekretesslagar.

5.5. En Användare får inte lägga ut referenser eller hyperlänkar till webbplatser utanför Plattformen i samband med erbjudanden. Säljaren får inte på något sätt lägga ut referenser och/eller reklam för en fastighetsbyrå på plattformen.

5.6. En Säljare får endast erbjuda Fastigheter på Plattformen om Säljaren är ägare till Fastigheten. Globelander får genomföra identitetskontroller och begära in bevisning för att fastställa förekomsten av Fastigheter och/eller en Användare och äganderätten till Fastigheterna. Om Globelander misstänker - ibland även till följd av information från en annan Användare - att en Användare har lämnat falsk information, bekräftar en Användare att Globelander har rätt att genomföra en identitetskontroll av Användaren eller kräva att en Användare bevisar äganderätten till Fastigheten och/eller Fastighetens existens. Användaren ska på Globelanders första begäran samarbeta med det föregående och omedelbart tillhandahålla alla bevis avseende Användarens identitet eller bevis på ägande och/eller existens av den Fasta egendomen.

5.7. Det är inte tillåtet att, utan föregående samtycke från Globelander eller samtycke från den andra Användaren, få tillgång till Användarprofilen inom Plattformen för andra Användare.

5.8. Det är inte tillåtet att ensidigt ge tillgång till eller använda Plattformen, utan att uppfylla de krav som följer av Avtalet.

5.9. Plattformen får inte användas i strid med lag, Avtalet, dessa allmänna villkor och regler hos Tredje Part som Globelander eller Användaren är beroende av för användningen av Plattformen.

5.10. Användning av Plattformen får inte störa andra Användare och/eller orsaka skada för Globelander. Det är inte tillåtet att starta processer eller program på Plattformen, nätverket eller Användarens enhet, som skäligen kan förväntas störa Plattformens funktion, eller hindra andra Användare eller orsaka (in)direkt skada.

5.11. Vid användning av Plattformen får Användaren inte göra intrång i någon immateriell eller annan rättighet som tillkommer Globelander, annan Användare och/eller Tredje Part.

5.12. Globelander har alltid rätt att, om Globelander anser sig ha skälig anledning till det, ta bort innehåll som publicerats av eller på uppdrag av Användare och/eller att ta bort hela kontot utan att Globelander på något sätt är ansvarigt gentemot Användaren eller Tredje part till följd av sådant borttagande.

5.13. Det är inte tillåtet att (låta) ta del av innehållet på ett automatiserat sätt, t.ex. via skript, spindlar och/eller robotar.

5 5.14. Du får inte kopiera några delar av Plattformen och/eller dess innehåll förutom i den utsträckning som är nödvändig för att effektivt få tillgång till Plattformen och/eller dess innehåll via internet och för att distribuera det för användning som godkänts av oss. Kopierat material får inte återpubliceras.

5.15. Meddelanden som skickas via Plattformen och/eller Globelanders Användarprofil får endast avse genuina förfrågningar om köp och försäljning av Fastigheterna. Globelander tolererar inte att skicka spam eller oönskad kommersiell kommunikation eller att avslöja en potentiell Köpares personuppgifter till en Tredje Part, såvida inte en Säljare har erhållit uttryckligt samtycke från den potentiella Köparen. Säljaren samtycker till att skydda potentiella köpares personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar och i varje enskilt fall med en rimlig standard för omsorg. Säljaren accepterar allt ansvar för missbruk, förlust eller obehörig överföring av sådan information.

5.16. Vid placering/uppladdning av innehåll (inklusive - men inte begränsat till - texter och bilder) på eller i Plattformen upplåter Användaren till Globelander en icke-exklusiv, royaltyfri och oinskränkt nyttjanderätt till sådant innehåll. Innehållet måste vara sanningsenligt och visas på Plattformen. Innehållet får inte heller innehålla någon falsk och/eller vilseledande information, får inte visa några personer och får inte inkräkta på tredje parts integritet eller immateriella rättigheter.

5.17. Om Globelander upptäcker något olämpligt beteende eller olagligt eller på annat sätt olagligt innehåll hos en Användare, har Globelander rätt att omedelbart och utan ytterligare meddelande blockera Användarens åtkomst permanent eller för en tid som bestäms av Globelander och ta bort innehållet och/eller annan data. Genom att göra detta kommer Användaren att förlora alla sina möjligheter att använda Plattformen (inklusive all data som lagras där), utan att Användaren är berättigad till skadestånd eller ersättning. Med olämpligt beteende avses - men inte uteslutande - beteende som strider mot lag, Avtalet, dessa Villkor och i övrigt olämpligt beteende.

5.18. Om Användaren anser sig observera något olämpligt beteende eller olagligt eller på annat sätt olagligt innehåll hos en annan Användare på Plattformen, kan Användaren göra en anmälan om detta till Globelander på https://www.globelander.com/contact/. För att behandla anmälan behöver Globelander följande information:

5.18.1 Namn och e-postadress;

5.18.2. en exakt URL till den plats där det påstådda olämpliga beteendet är synligt på Plattformen och annan information som är nödvändig för att Globelander ska kunna identifiera det berörda innehållet och Användaren; 5.18.3. skälen till varför du anser att det finns ett olämpligt beteende eller olagligt eller på annat sätt olagligt innehåll. Globelander kommer att hantera klagomålet så snart som möjligt.

 

6. Plattformens tillgänglighet och beroende av tredje part

6.1. Även om Globelander gör alla rimliga ansträngningar kan Globelander inte garantera att Plattformen alltid kommer att vara fullständig, korrekt, riktig eller uppdaterad, eller att Plattformen alltid kommer att vara online och tillgänglig eller att Plattformen är lämplig för det ändamål för vilket Användaren avser att använda den. Globelander gör allt för att behandla alla kommentarer avseende Plattformen seriöst och för att göra förbättringar där Globelander anser det nödvändigt. Eventuella felaktigheter kan rapporteras via https://www.globelander.com/contact/.

6.2. Globelander har rätt att tillfälligt ta sin Plattform ur bruk, inklusive (men inte begränsat till) att ta den offline, för underhåll, uppdateringar eller av någon annan anledning.

6.3. Globelander garanterar inte att Plattformen alltid är fri från skadliga datorkoder och/eller intrång, såsom - men inte uteslutande - virus, maskar och trojanska hästar. Det åligger Användaren att tillse att Användarens nätverk och de enheter som är anslutna till detta är tillräckligt skyddade mot sådana oönskade effekter.

6.4. För tillhandahållandet av Plattformen är Globelander i viss utsträckning beroende av Tredje part, såsom (men inte uteslutande) programvaruleverantören för Plattformen, hostingpartners, Internetleverantörer, betalningssystemleverantörer och nätverksoperatörer. Dessa Tredje Parter kan fastställa sina egna villkor för användningen av de tjänster som de erbjuder Globelander och Användaren. Globelander kan inte garantera tillgängligheten och användningen av Tredje parts tjänster och de möjliga konsekvenserna av fullständigt eller tillfälligt icke- eller otillräckligt tillhandahållande av tjänsterna av Tredje part och Tredje parts icke-acceptans av kommentarer och anmärkningar från Globelander eller Användaren. De tillämpliga (allmänna) villkoren för Tredje Part finns tillgängliga för inspektion på Globelanders kontor.

6.5. Plattformen kan innehålla data som tillhandahålls av Tredje Part eller innehålla länkar till andra webbplatser som inte är en del av Globelander. Globelander har ingen kontroll över de produkter och tjänster som erbjuds av dessa Tredje Parter och Globelander är inte ansvarig för vilseledande annonser som den relevanta Tredje Parten ensam ansvarar för. Länkar eller annonser från Tredje part på Plattformen ska inte tolkas som ett godkännande av Globelander av något slag. Användaren håller därför Globelander skadeslöst mot alla anspråk och/eller tvister av något slag som uppstår ur eller på något sätt är relaterade till sådana tvister med Tredje Part.

 

7. Abonnemang

7.1. Ett Avtal mellan Användaren och Globelander uppkommer genom att Användaren ingår ett Abonnemang. Avtalet ingås när Användaren använder funktionen "Gå in i Abonnemang" och verifieringsbetalningen har gjorts till Globelander. Verifieringsbetalningen uppgår till €0,01). Det finns tre typer av Abonnemang som Användaren kan teckna på Plattformen: se mer information om de olika Abonnemangen här: https://www.globelander.com/abonnementen/.

7.2. När Användaren betalat verifieringsavgiften för Abonnemanget till Globelander via Plattformen ingås ett Avtal mellan Användaren och Globelander och Användaren får tillgång till Plattformen.

7.3. En månadsavgift ska betalas till Globelander för användningen av Plattformen. Månadsavgiften debiteras vid ingående av Abonnemanget och dras därefter automatiskt från Användaren varje månad till det kontonummer som Användaren uppgivit för detta ändamål. Globelander förbehåller sig rätten att ändra tidpunkten för debitering av månadsavgiften, exempelvis för det fall att månadsavgiften inte kan debiteras på grund av otillräckligt banksaldo.

7.4. Genom att använda Abonnemanget ger Användaren Globelander rätt att debitera månadsavgiften, enligt vid var tid gällande taxa, samt andra kostnader som Användaren ådrar sig i samband med användandet av Plattformen, via den betalningsmetod som Användaren valt.

7.5. Globelander har rätt att säga upp Avtalet oavsett anledning med en uppsägningstid om 1 månad och ska skriftligen informera Användaren om detta.

7.6. Globelander har rätt att med omedelbar verkan omöjliggöra åtkomst till Plattformen (eller någon del därav) och/eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

7.6.1. Globelander inte kan inkassera förfallen avgift via angiven betalningsmetod, eller om ett redan inkasserat belopp återförs;

7.6.2. Användaren i väsentlig mån bryter mot dessa villkor och/eller någon annan policy för Globelander;

7.6.3. Användaren bryter mot tillämpliga lagar och förordningar;

7.6.4. sådan åtgärd är nödvändig för att skydda den personliga säkerheten och/eller egendomen för Globelander, dess Användare och/eller Tredje part; eller

7.6.5. Användarens konto har varit inaktivt i mer än 2 år.

7.7. Om Globelander inte kan inkassera förfallen avgift via angiven betalningsmetod, ska eventuella inkasso- och återvinningskostnader bäras av Användaren.

7.8. Globelander gör inga återbetalningar eller krediteringar (för delvis utnyttjade perioder).

7.9. Vid uppsägning av Abonnemanget förfaller Användarens samtliga anspråk mot Globelander.

7.10. Användaren kan säga upp Abonnemanget när som helst, dock senast en (1) dag före den dag då nästa (månads)avgift tas ut. Efter uppsägning kommer Användaren att ha tillgång till Plattformen under den period för vilken (månads)avgiften togs ut, varefter Abonnemanget kommer att upphöra. Uppsägning av ett tillfälligt abonnemang, dvs. ett abonnemang som tecknas för en viss period (t.ex. 6 eller 12 månader), är inte möjligt. Tillfälliga Abonnemang avslutas automatiskt efter utgången av den aktuella perioden.

7.11. Om Användaren är en Konsument har Användaren vid ingången av den första abonnemangsperioden rätt att säga upp Avtalet utan angivande av skäl under 14 dagar. Denna betänketid börjar löpa vid tidpunkten för tecknandet av Abonnemanget.

7.12. Om Konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är han skyldig att meddela Globelander detta inom 14 dagar efter det att Abonnemanget påbörjats. Konsumenten skall meddela detta genom att använda modellformuläret. Modellformuläret finns tillgängligt på Globelanders webbplats (https://www.globelander.com/wpcontent/uploads/2024/03/Modelformulier-voor-ontbinding-en-herroeping-Globelander.pdf).

 

8. Priser och betalningar

8.1. Om inte annat uttryckligen anges är priser eller vid annat uttalande av Globelander angivna i euro inklusive mervärdesskatt.

8.2. Den månatliga Abonnemangsavgiften kan komma att återställas årligen. Globelander erbjuder inget prisskydd eller återbetalning i händelse av prisreduktion och/eller kampanjerbjudande.

8.3. En ökning av kostnadsprisbestämmande faktorer (såsom - men inte uteslutande - förändringar i lagar och förordningar, statliga åtgärder, valutafluktuationer eller förändringar i priserna på nödvändiga material och råvaror), som uppstår efter avtalets ingående, får överföras av Globelander till Användaren. Om Användaren är en Konsument får Globelander endast vidarebefordra lagstadgade prishöjningar (såsom - men inte uteslutande - en momshöjning) till Användaren.

8.4. Om prishöjningen sker när Avtalet mellan Användaren och Globelander ingicks för mindre än tre månader sedan, har Användaren, om Användaren är konsument, rätt att säga upp Avtalet till upphörande.

8.5. En ökning av den periodiska avgiften för Abonnemanget till följd av artikel 8.3 kommer att meddelas Användaren skriftligen mer än en månad i förväg. 8

8.6. De olika betalningsmetoderna kan komma att ändras från tid till annan. De senaste alternativen finns listade på Plattformen.

8.7. Om en Användare inte fullgör någon betalning, t.ex. om Globelander inte kan inkassera månadsavgiften, har Globelander rätt att, oavsett om det sker genom Tredje part eller inte, inkassera de relevanta betalningarna (eller få dem inkasserade), plus den lagstadgade ränta som ska betalas på dessa samt de utomrättsliga kostnader som uppkommit och kommer att uppkomma.

8.8. Användaren är befriad från sina betalningsförpliktelser först när förfallet belopp ovillkorligen mottagits av Globelander.

8.9. Användaren ger Globelander rätt att, genom Tredje Part eller på annat sätt, utföra alla åtgärder som krävs för att genomföra en betalning på den betalningsmetod som Användaren valt.

8.10. Globelander använder bl.a. Mollie B.V:s betalningssystem för att hantera betalningar. Mollie B.V. har en licens för tillhandahållande av betaltjänster i enlighet med lagen om finansiell tillsyn (Wwft), och står som sådan under tillsyn av De Nederlandse Bank under referensnummer F0038.

 

9. Ansvar, skadeslöshet och skadestånd

9.1. Globelander är aldrig ansvarig för skada (om någon) till följd av att följa råd som ges på Plattformen, fel i eller till Plattformen och användningen av Plattformen. Beskrivningarna av Fastigheterna och annan information på Plattformen är avsedda för informationsändamål och marknadsföring. Globelander ansvarar under inga omständigheter för deras riktighet.

9.2. Globelander tar inget ansvar för avtal som ingåtts mellan en (potentiell) Köpare och Säljare, och Globelander är inte heller ansvarigt för handlingar eller underlåtenhet av en (potentiell) Köpare eller Tredje Part i samband med köp och/eller försäljning av Fastighet.

9.3. Globelander ansvarar aldrig för varor som köps eller säljs och/eller tjänster som tillhandahålls eller arbete som utförs av Användaren och Tredje Part. Globelander ansvarar inte heller för fel som begås av personal och andra medhjälpare eller Tredje man som Globelander anlitar vid fullgörandet av Avtalet.

9.4. Användaren är fullt ansvarig för riktigheten och fullständigheten av och/eller brister i de Fastigheter som erbjuds. Globelander ansvarar aldrig för eventuella felaktigheter och/eller brister i Säljarens Fastigheter.

9.5. Användaren är fullt ansvarig för användningen av Plattformen, riktigheten av innehållet - inklusive när Användaren instruerar Globelander att ändra eller ladda upp innehållet på uppdrag av Användaren - (inklusive men inte begränsat till texter och bilder) som Användaren publicerar på eller i Plattformen. Globelander garanterar inte lagligheten, korrektheten och riktigheten av innehåll som publiceras av Användare.

9.6. Användaren garanterar att denne har rätt att publicera innehållet på eller i Plattformen och att denne därigenom inte gör intrång i Tredje Parts rättigheter, samt håller Globelander skadeslöst avseende eventuella anspråk hänförliga till det innehåll som Användaren publicerar på eller i Plattformen.

9.7. Globelander ansvarar inte för skador eller anspråk från Tredje part i något samband med innehåll som lagts till av Användare.

9.8. Om Globelander blir ansvarigt, är ansvaret per händelse eller serie av händelser med gemensam orsak i vart fall begränsat till det belopp som utbetalas från dess ansvarsförsäkring för det aktuella fallet.

9.9. Om ansvarsförsäkringen inte betalar ut ersättning, eller om skadan inte ersätts, är Globelanders ansvar begränsat till fakturabeloppet.

9.10. I fråga om skadeståndsskyldighet är Globelander endast ansvarig för direkt skada. Med direkt skada förstås skäliga kostnader för att fastställa skadans orsak och omfattning, i den mån fastställandet avser skada som avses i denna punkt, och eventuella skäliga kostnader för att få Globelanders felaktiga prestation att stämma överens med Avtalet, i den mån de kan hänföras till Globelander. Samt skäliga kostnader för att förebygga eller begränsa skadan, i den mån Användaren visar att sådana kostnader har lett till en begränsning av den direkta skadan.

9.11. Globelander ska aldrig vara ansvarig för indirekta skador inklusive, men inte begränsat till, utebliven vinst, uteblivna besparingar, verksamhetsavbrott och skada till Tredje Part, inte ens vid underlåtenhet eller felaktigt fullgörande av en skyldighet att avhjälpa skada.

9.12. Alla begränsningar eller uteslutningar av ansvar i Avtalet och dessa Allmänna Villkor gäller inte för det fall skadan är en följd av uppsåt eller medveten vårdslöshet från Globelanders eller dess ledande befattningshavares sida.

 

10. Integritet

10.1. Globelander respekterar integriteten för alla Användare av Plattformen. Globelander kommer att säkerställa att den personliga information som lämnas till Globelander behandlas konfidentiellt. Denna bestämmelse gäller uteslutande för Plattformen. Globelander ansvarar inte för integritetspolicyn för Tredje Parter som är tillgängliga via vår Plattform.

10.2. Användaren ska följa alla tillämpliga lagar och förordningar inom området för integritet och behandling av personuppgifter, såsom (men inte begränsat till) (Implementering av) lagen om allmän dataskyddsförordning ((U)AVG). Om Användaren tillhandahåller några uppgifter eller dokument till Globelander i förhållande till det föregående, måste Användaren kontrollera sådana uppgifter eller dokument (eller få dem kontrollerade) för överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar. Tillhandahållandet av sådana uppgifter eller dokument sker på Användarens egen bekostnad och risk. Globelander kan inte hållas ansvarigt för felaktigheter eller utelämnanden i sådan information eller sådana dokument.

10.3. Globelander kan ha skyldigheter gentemot Tredje part enligt lagstiftning om behandling av personuppgifter (såsom (U)AVG), såsom skyldighet att tillhandahålla information, samt att tillåta inspektion, korrigering och radering av personuppgifter för de inblandade. Användaren kommer, så långt det är tekniskt möjligt, att samarbeta med de skyldigheter som Globelander har att fullgöra. De kostnader som är förknippade med sådant samarbete ingår inte i Globelanders avtalade priser och avgifter och bärs helt av Användaren.

10.4. Om Globelander hålls ansvarigt av tredje man, inklusive (men inte begränsat till) myndigheter, på grund av Användarens bristande efterlevnad av Avtalet, dessa Allmänna Villkor eller lagar och regler inom området för integritet och Tjänsteleverantörens behandling av personuppgifter, eller någon sanktion, straff eller annan åtgärd åläggs, är Användaren skyldig att ersätta Globelander och Användaren ska ge Globelander all nödvändig hjälp i eventuella förfaranden i detta avseende. Alla kostnader och skador på Globelanders sida till följd av detta ska i sin helhet bäras av Användaren.

10.5. Var och en av parterna garanterar att all information som erhållits från den andra parten och som är känd eller borde vara känd som konfidentiell skall förbli hemlig. Den part som erhåller konfidentiell information får endast använda den för det ändamål för vilket den lämnades. Information anses i vart fall konfidentiell om den betecknas som sådan av någon av parterna. Globelander kan inte hållas ansvarig för detta om utlämnande av uppgifter till Tredje Part är nödvändigt enligt domstolsbeslut, lagbestämmelse eller för korrekt fullgörande av Avtalet.

Återställ lösenord

Ange din e-postadress så skickar vi dig en länk för att ändra ditt lösenord.

Anmäl dig till Globelander

Registrera dig med e-post

Anmäl dig till Globelander

Skapa ett agentkonto

Hantera dina annonser, din profil och mer

Skapa ett agentkonto

Hantera dina annonser, din profil och mer

Registrera dig med e-post
sv_SESvenska